/* */

Bạn yêu người đó nhường nào ?


Trái tim yêu thương


Nhập thông điệp tình yêu vào đây:
Câu chuyện vui vui :
A: Mày tên gì?
B: Hả
A: Tao hỏi mày tên gì?
B: Hả
A: Mày điếc à? Tao hỏi mày tên gì?
B: tao bảo tao tên Hả mày nghe ko hả? Bả Văn Hả
hả hả =))