/* */

Thực tập trên tàu ra sao?

Vừa qua, có bạn sinh viên muốn biết về “công tác chuẩn bị và những điều cần phải làm đối với một sinh viên khi bước lên tàu thực tập ?
Dưới đây là những điều cần biết:

1. Mang theo những gì để đi thực tập?
Ngoài tư trang cá nhân cho phù hợp với thời tiết và mùa, vùng tàu hoạt động, bạn cần phải có:

The man's heart 2012