/* */

Sử dụng phím tắt trong Yahoo mail và Gmail


Bài viết giới thiệu cách tiết kiệm thời gian, và nhanh chóng thực thi tác vụ của Email bằng phím tắt trong Yahoo mail và Gmail.
Bạn có thói quen làm việc trên máy tính từ bàn phím và ít khi phải phụ thuộc quá nhiều vào chuột. Vài tip sau cũng sẽ giúp bạn trong việc thao tác với hộp mail của mình (Yahoo mail, Gmail)
Dưới đây là danh sách của một số phím tắt hữu ích trong Gmail
c: compose new message
r: reply
a: reply all
f: forward
Shift + r: reply in new window
Shift + a: reply all in new window
Shift + f: forward in a new window
e: archive
y: remove label
#: move to trash
!: report spam
+: mark important
-: mark unimportant
/: search
s: toggle star
z: undo last action
n: view next message
p: view previous message
?: show keyboard shortcuts
Jumping
g then i: go to inbox
g then t: go to sent messages
g then d: go to drafts
g then a: go to all mail
g then s: go to starred e-mail
g then l: go to label
g then c: go to contacts
g then k: go to tasks
E-mail selections
then a: select all e-mail
then n: deselect all e-mail
then r: select read e-mail
then u: select unread e-mail
then s: select starred e-mail
then t: select unstarred e-mail
Danh sách của một số phím tắt trong Yahoo mail
N: compose new e-mail
Ctrl+Enter: send e-mail
R: reply
A: reply all
F: forward e-mail
K: mark as read
Shift+K: mark as unread
L: flag e-mail
Shift+L: clear flag
Delete: delete e-mail
M: check e-mail (go to inbox)
Ctrl+ ]: move to next tab
Ctrl+ [: move to previous tab
Ctrl+S: save as draft
S: search
?: display keyboard shortcuts.

0 comments:

b i u link code

Chèn

Help ?
- Đây là khung soạn thảo mới hỗ trợ chèn biểu tượng cảm xúc, các kiểu chữ (đậm, nghiêng, gạch dưới) hoặc chèn link, code vào phản hồi của bạn
- Sau khi soạn thảo xong, hãy nhấn nút Chọn rồi copy (Ctrl + C) và paste (Ctrl + V) vào khung viết bình luận.
(c) 2011 http://itdl.blogspot.com

Chọn Xoá hết

Đăng nhận xét

Nhận xét của bạn sẽ bị xóa nếu :
-Bạn chèn thẻ liên kết (a tag)
-Nội dung gây khó chịu cho người khác